KTO MOŻE BYĆ PRZYJĘTY DO ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO?

Do zakładu opiekuńczo-leczniczego może zostać przyjęty każdy pacjent, wymagający całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych z rozpoznaniem choroby przewlekłej, który uzyskał od 0 do 40 pkt. w ocenie według zmodyfikowanej Skali Barthel:

 • osoby z deficytem samoobsługi i samoopieki, wymagające w związku z tym świadczenia stałej, długoterminowej opieki i pielęgnacji
 • osoby niepełnosprawne
 • pacjenci w okresie rekonwalescencji (po leczeniu szpitalnym), wymagający pielęgnacji, rehabilitacji i przygotowania do późniejszej samoobsługi

Zakład nie może przyjąć:

 • chorych w ostrej fazie choroby psychicznej
 • pacjentów uzależnionych (alkohol, narkotyki)
 • pacjentów z czynną chorobą nowotworową
 • dzieci

O skierowanie do ZOL może wystąpić:

 • osoba zainteresowana (pacjent), jej opiekun lub przedstawiciel ustawowy
 • lekarz zakładu opieki zdrowotnej


Decyzję o przyjęciu pacjenta do zakładu podejmuje kierownik zakładu w porozumieniu z lekarzem zakładu, w oparciu o wymaganą dokumentację i na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA PACJENTA DO ZOL:

Skierowanie do ZOL wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Wywiad pielęgniarski (wypełnia pielęgniarka środowiskowa, rodzinna).

Ocena pacjenta według zmodyfikowanej skali Barthel (do przyjęcia do ZOL kwalifikowani są pacjenci posiadający od 0 do 40 pkt.).

Pacjent w dniu przyjęcia do ZOL powinien mieć aktualne badania:

 • morfologia,
 • elektrolity,
 • mocznik,
 • antygen HBs,
 • OWA,
 • badanie ogólne moczu,
 • RTG klatki piersiowej.

Pełnomocnictwo ogólne w przypadku jeżeli pacjent(ka) z powodu choroby ma trudności ze złożeniem podpisu, wówczas w imieniu pacjenta podpis składa najbliższy członek rodziny pacjenta, opiekun po uprzednim uzyskaniu od pacjenta zgody na ustanowienie go swym pełnomocnikiem w ramach pełnomocnictwa ogólnego.

UWAGI

Zaświadczenie lekarskie jest wypełniane przez lekarza pierwszego kontaktu (gdy pacjent przebywa w domu), jeżeli pacjent przebywa w szpitalu dokumenty wypełnia lekarz prowadzący z oddziału.

W przypadku kiedy osoba kierowana do zakładu jest nieświadoma w podejmowaniu swoich decyzji lekarz na wniosku winien poświadczyć: brak kontaktu słowno-logicznego.

Jeżeli pacjent(ka) jest świadomy(a) w podejmowaniu swoich decyzji, ale z powodu choroby (np. niedowład kończyn górnych) ma trudności ze złożeniem podpisu, wówczas w imieniu pacjenta podpis składa członek najbliższej rodziny pacjenta, opiekun bądź przedstawiciel ustawowy po uprzednim uzyskaniu od pacjenta zgody na ustanowienie go swym pełnomocnikiem w ramach pełnomocnictwa ogólnego (dokument wewnętrzny).

W przypadku zaznaczenia w zaświadczeniu lekarskim choroby psychicznej wymagane jest konsultacja lekarza psychiatry stwierdzająca, że pacjent może przebywać w ZOL-u o profilu ogólnym.